គណនីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំជាច្រើនជម្រើសរបស់យើង ដើម្បីបំពេញ តាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

គណនីកំណើនសាច់ប្រាក់

ជ្រើសរើសគណនីបញ្ញើសន្សំណាមួយ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់យើង នោះអ្នកនឹង ឃើញតែប្រាក់កើនឡើងជានិច្ច។

គណនីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ
aba-join-saving-icon_02.svg

គណនីដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់យើង ដែលជួយឲ្យអ្នកសម្រេចបានគោលដៅ សន្សំជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0.15% ពេលអ្នកដាក់ប្រាក់សន្សំទៀងទាត់ក្នុងខែនីមួយៗ។

aba-join-current-icon_02.svg

គណនីធនាគាររបស់យើង នឹងជួយគ្រប់គ្រងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ រីករាយជាមួយការទូទាត់ ឬផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស 24ម៉ោង លើ24ម៉ោង និងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

aba-join-current-plus-icon_02.svg

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ហើយចំណេញការប្រាក់លើសមតុល្យ សាច់ប្រាក់ដើមរបស់អ្នក។

គណនីកំណើនសាច់ប្រាក់
aba-join-fixed-deposit_02.svg

ធ្វើឲ្យប្រាក់របស់អ្នកបម្រើការជូនអ្នកអស់ពីលទ្ធភាព និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 3.45% ពីការសន្សំនេះ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលនៃបញ្ញើ ចន្លោះពី 1ខែ ដល់ 3ឆ្នាំ។